BR Service

บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งกลุ่มเจ้าของ ที่สนใจฝากขาย/ฝากเช่า กลุ่มสนใจซื้อสนใจเช่า ไม่ว่าจะลงทุนหรืออยู่อาศัยเอง หรือกลุ่มผู้พัฒนาโครงการ เราให้คำปรึกษาทั้งงานขายและการตลาด เรามีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

 

บริการสำหรับ ผู้ซื้อ / ผู้เช่าและ ผู้ฝากขาย / ฝายเช่า

ผู้ซื้อ / ผู้เช่า ให้คาปรึกษาแนะนำ เลือกที่อยู่อาศัย และการลงทุนตรงกับความต้องการมากที่สุด พาชม สถานที่อสังหาฯ ที่ต้องการซื้อ หรือเช่า จัดทำเอกสาร สำหรับนิติกรรมประสานงานกับสถาบันทางการเงิน หรือราชการต่างๆ

 

ผู้ฝากขาย/ฝากเช่า ให้คำปรึกษาในการจัดการทรัพย์สินเพื่อขายและ เพื่อเช่า ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง สื่อต่างๆของบริษัทฯ ทั้งบริการหลังการขายใส่ใจ ทุกขั้นตอน

 

บริการที่ปรึกษาการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ประจำโครงการ

เป็นตัวแทนโครงการให้คาแนะนาลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาสนใจโครงการ ดูแลทั้งส่วนของการทาการตลาด รวมไปถึงอำนวยความสะดวกลูกบ้านในโครงการ ทั้งฝากขายหรือปล่อยเช่า ดูแลบริการหลังการขาย นอกจากนี้ เรายังมีกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าที่หลากหลายส่งผลให้การทำการตลาดและการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

บริการสาหรับ ผู้ซื้อ / ผู้เช่าและ ผู้ฝากขาย/ฝากเช่า

ผู้ซื้อ / ผู้เช่า ให้คำปรึกษาแนะนำ เลือกที่อยู่อาศัย และการลงทุนตรงกับความต้องการมากที่สุด พาชม สถานที่อสังหาฯ ที่ต้องการซื้อ หรือเช่า จัดทำเอกสาร สำหรับนิติกรรมประสานงานกับสถาบันทางการเงิน หรือราชการต่างๆ

 

ผู้ฝากขาย/ฝากเช่า ให้คำปรึกษาในการจัดการทรัพย์สินเพื่อขายและ เพื่อเช่า ทำการตลาดประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง สื่อต่างๆของบริษัทฯ ทั้งบริการหลังการขายใส่ใจ ทุกขั้นตอน